Kohderyhmittäin

Akateemiset kirjastot   LM Tietopalvelu­iden kautta on help­poa han­kkia aka­teemis­esti arvoste­tu­im­mat aineis­tot sekä aineis­to­jen han­k­in­ta-, käyt­tö- ja hallinnoin­tipalve­lut. Olemme asiantun­teva yhteistyökump­paninne sekä elek­tro­n­is­ten että painet­tu­jen aineis­to­jen koko elinkaaren ajan. 
Lääketieteelliset kirjastot   Tar­joamme räätälöi­tyjä ja kokon­ais­val­taisia palveluita laadukkaimpien lääketi­eteel­lis­ten aineis­to­jen han­k­in­nan, hallinnan, käytön ja arvioin­nin tueksi. Palvelu­va­likoi­­maamme kuu­lu­vat lääketi­eteel­liset julka­isu­paketit, e-aineis­to­jen käyt­tö- ja hallinnoin­tipalve­lut sekä lääketi­eteel­liset e-kir­jat. 
Yleiset kirjastot   Yleis­ten kir­jas­to­jen ja julkisen sek­torin on helppo han­kkia keskite­tysti kaut­tamme eri­laiset paine­tut ja elek­tro­n­iset julka­isut sekä sanomale­hdet ja aikakausle­hdet. Samalla julka­isu­ti­lausten hallinnointi helpot­tuu merkit­tävästi.
Yritykset   Tar­joamme yri­tyk­sille ja tietopalveluille ratkaisuja julka­isu-, sanomale­hti- ja aineis­toti­lausten kus­tan­nuste­hokkaaseen han­k­in­taan ja hallintaan. Julka­isu­ti­lausten keskit­tämi­nen säästää sekä rahaa että aikaa.