Tuoteryhmittäin

Julkaisujen välityspalvelu   LM Tietopalvelu­iden kautta voitte han­kkia vai­vat­tomasti kaikki oma­lle organ­isaa­ti­ol­lenne tärkeät julka­isut, kuten kan­sain­välis­esti arvoste­tut aka­teemiset julka­isut, sanomale­hdet, elek­tro­n­iset aineis­tot tai aikakausle­hdet. Samalla julka­isu­ti­lausten koko elinkaari pysyy hallinnassa.
e-Kirjapalvelut   e-Kir­japalvelu­idemme kautta löy­dätte sato­jen tuhan­sien nimekkei­den laa­juisen valikoiman eri tieteenalo­jen ja kus­tan­ta­jien e-kir­japaket­teja, kokoelmia sekä yksit­täisiä nimikkeitä. Hoidamme myös lisenssi- ja käyt­töe­htoneu­vot­te­lut.
e-Aineistojen käyttö- ja hallinnointipalvelut   e-Aineis­to­jen käyt­tö- ja hallinnoin­tipalve­lut helpot­ta­vat elek­tro­n­is­ten aineis­to­jen val­in­taa, han­k­in­taa, käyt­töä ja hallinnoin­tia. Tar­joamme asi­akkaillemme kokon­ais­val­taista palvelua sekä edis­tyk­sel­lisiä teknisiä ratkaisuja e-aineis­to­jen koko elinkaaren ajaksi.
Tietokantapalvelut   Tar­joamme asi­akkaillemme maail­man johtavien kus­tan­ta­jien moni­ti­eteel­liset kokotek­sti- ja viiteti­etokan­nat. Kaut­tamme löy­dätte myös kätevät koti­mais­ten ja kan­sain­välis­ten lehtien verkkopalve­lut.